Общи условия за ползване

Общи условия за ползване

Декларация за права и отговорности

 • Когато използвате РЕСУРСИТЕ на ДОМЕЙНА “znanie.fun”, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, което става веднага при първоначално използване на каквато и да е част от РЕСУРСИТЕ на ДОМЕЙНА. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани от текущите ОБЩИ УСЛОВИЯ, моля, не използвайте РЕСУРСИТЕ на този ДОМЕЙН и предоставените в тях информация и УСЛУГИ, в това число: всички материали под формата на текст, изображения, аудио, видео, програмен код и/или фрагменти от него.
 • Моментът на обвързване с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ съвпада с момента на отварянето на УЕБСАЙТ от ДОМЕЙНА. Тогава ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва „електронно изявление” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че има желание и намерение да използва УСЛУГИТЕ на ДОМЕЙНА, както и че се е запознал с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и че е съгласен с тях, като се задължава да ги спазва добросъвестно.

I. Дефиниции и определения

При тълкуването и прилагането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ изброените по-долу термини и изрази с главни букви ще имат следното значение в текста:

 1. Под “ОБЩИ УСЛОВИЯ” да се разбират всички положения и клаузи, изброени в секцията “ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ”
 2. Под “ДОМЕЙН” да се разбира съвкупното пространство на “znanie.fun”, състоящо се от множество възли и разположените по тях УЕБСАЙТОВЕ, пощенски и други сървъри в глобалната Интернет мрежа. ДОМЕЙНЪТ “znanie.fun” е достъпeн чрез своя унифициран адрес по HTTP, HTTPS, IP или друг стандартизиран протокол и съдържа в своите възли файлове, програмен код, текст, изображения, аудио и видеоматериали, както и други материали и ресурси.
 3. Под “УЕБСАЙТ” да се разбира обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес на ДОМЕЙН “znanie.fun”, достъпно чрез своя електронен адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програмен код, текст, изображения, аудио и видеоматериали, както и други материали и ресурси.
 4. Под “ЛИНК” да се разбира всяка поставена хипервръзка с електронен адрес на съответната Интернет страница, пренасочваща ПОТРЕБИТЕЛЯ към УЕБСАЙТ от същия ДОМЕЙН или към други уебсайтове в глобалната мрежа чрез “кликване” върху него.
 5. Под “РЕСУРСИ” да се разбира предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ на ДОМЕЙНА “znanie.fun” информационни материали и продукти, в това число: бази от данни, софтуер, новини, публикации, текст, изображения, фотографски снимки, видео, аудио, програмен код и/или фрагменти от програмен код.
 6. Под “УСЛУГИ” да се разбира всички РЕСУРСИ, предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на ДОМЕЙНА “znanie.fun”.
 7. Под “ПОТРЕБИТЕЛ/И” да се разбира всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва УЕБСАЙТОВЕТЕ, УСЛУГИТЕ и РЕСУРСИТЕ, предоставяни в рамките на ДОМЕЙНА.
 8. Под “РЕГИСТРАНТ” да се разбира лицето, на чието име е регистриран ДОМЕЙНЪТ “znanie.fun”, съгласно Общите условия за регистрация и поддръжка на домейни в областта.
 9. Под “ЗЛОНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ“ ще се разбират всички действия или бездействия, нарушаващи етичните норми за поведение в Интернет и Закона на авторското и сродните права, или нанасящи вреди на РЕГИСТРАНТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или трети лица. ЗЛОНАМЕРЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ включват:
  – изпращане на нежелана поща (spam/junk mail);
  – изкуствено генериране на висок трафик, с цел нарушаване работата на УЕБСАЙТОВЕ от ДОМЕЙНА и да се попречи на други ПОТРЕБИТЕЛИ да ги използват (flood);
  – извършване на действия, които могат да се тълкуват като промишлен шпионаж или саботаж, унищожаване на информационни системи или масиви от данни (crack);
  – разпространяване на „троянски коне” или предизвикване на инсталация на вируси или софтуер за неоторизиран отдалечен контрол (malware, spyware);
  – получаване на достъп до РЕСУРСИ и УСЛУГИ с чужд потребителски акаунт; използване на уязвимости в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack);
  – смущаване на достъпа на трети лица до Интернет и други компютърни мрежи;
  – извършване на каквито и да било престъпни действия, административни нарушения или непозволени увреждания по смисъла на Българското законодателство или по законодателството на друга държава от ЕС.
  – използване на методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съдържание ( „pop-up“, „blind link“ и други подобни).
 10. Под “МОДЕРАТОР” ще се разбира лице, представляващо част от екипа на “znanie.fun”, което има за задача да ревизира ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ и коментари и дали те са съвместими с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. МОДЕРАТОРЪТ влиза в ролята на фасилитатор и използва неутрален подход при разрешаването на конфликти и спорове между ПОТРЕБИТЕЛИ в рамките на ДОМЕЙНА “znanie.fun”

II. При използването на ДОМЕЙНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ безусловно се задължава:

 1. Да спазва Българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, и добрите нрави;
 2. Да не нарушава имуществените или неимуществените права и интереси на трети лица или на РЕГИСТРАНТА като право на собственост, право на интелектуална собственост, авторски права и други; да уведомява своевременно “znanie.fun” за всеки случай на открито нарушение при използване на предоставяните УСЛУГИ;
 3. Да не извършва ЗЛОНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ.

Достъпът на ПОТРЕБИТЕЛЯ ще бъде незабавно прекратен при наличие на информация за нарушаване на което и да е от положенията на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ или извършване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на ЗЛОНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ.

III. Права върху съдържанието на ДОМЕЙНА

 1. Всички елементи на съдържанието на ДОМЕЙНА, включващи, но без да се ограничават до бази от данни, софтуер, новини, публикации, текст, изображения, фотографски снимки, видео, аудио, програмен код и/или фрагменти от програмен код, и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права или на други закони, уреждащи правото на интелектуалната собственост, и са притежание на РЕГИСТРАНТА и/или на трети лица. Всяко разпространение, използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други на част или цялото съдържание на ДОМЕЙНА без предварително писмено съгласие на РЕГИСТРАНТА или на съответните носители на авторски права, е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред с всички законни средства.
 2. УСЛУГИТЕ, предоставяни от ДОМЕЙНА, са предназначени само и единствено за лично ползване, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да разпространява по какъвто и да било начин публикуваните в рамките на ДОМЕЙНА материали, както и да копира, отпечатва на хартиен носител или записва и разпространява на цифров носител от тях повече, отколкото се предполага, че е необходимо за задоволяването на личните му нужди. Задължително е запазването на всички надписи и водни знаци върху съдържанието намиращо се в рамките на ДОМЕЙНА, свързани с авторски и други права на собственост.
 3. Когато компоненти или материали от ДОМЕЙНА бъдат запаметени на електронен носител от ПОТРЕБИТЕЛЯ или разпечатани за лична и нетърговска употреба, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да запази и осигури указание за запазените права на РЕГИСТРАНТА и/или на третите лица на всяко копие.

IV. Отговорности

 1. РЕГИСТРАНТЪТ не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, възпрепятстващи достъпа и използването на УСЛУГИТЕ и РЕСУРСИТЕ в резултат на експлоатирането на компютърното или друго електронно оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ (хардуерен или софтуерен проблем, проблем със свързаността към Интернет и други.).
 2. РЕГИСТРАНТЪТ не носи отговорност, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ бъде засегнат от компютърни вируси или друг подобен зловреден софтуер, нарушаващ нормалната работа на компютърното или друго електронно оборудване при използването на РЕСУРСИТЕ И УСЛУГИТЕ на ДОМЕЙНА.
 3. РЕГИСТРАНТЪТ не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, достъпът до които се осъществява чрез ЛИНКОВЕ, публикувани в рамките на ДОМЕЙНА, както и за последиците, които биха могли да възникнат за ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с тяхното използване, съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тeзи уебсайтове.
 4. РЕГИСТРАНТЪТ прави необходимото, за да поддържа актуална информация от източници, които възприема за достоверни, но не гарантира, че те са такива, нито носи отговорност за коректността ѝ или че достъпът до нея е прекъснат.
 5. В рамките на ДОМЕЙНА се съдържат преводи на материали, извършени от трети лица (различни от авторите на съответните материали), за чиято точност, коректност и пълнота РЕГИСТРАНТЪТ не дава гаранция и не носи отговорност.
 6. РЕГИСТРАНТЪТ си запазва правото по своя преценка и без предварително оповестяване, да прекратява временно или постоянно предоставянето на достъпа до УЕБСАЙТОВЕТЕ от ДОМЕЙНА с цел изменение на тяхното съдържание, както и да прекратява изцяло предоставянето на УСЛУГИТЕ.
 7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички загуби, преки, непреки или последвали вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа му до и използването на РЕСУРСИ от ДОМЕЙНА.
 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети РЕГИСТРАНТА за всяко свое действие или бездействие, с което е нарушил или е допринесъл да бъде нарушено право на интелектуалната собственост или друго право в рамките на ДОМЕЙНА.

V. Промяна на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ могат да бъдат променяни едностранно по всяко време и без предизвестяване от страна на РЕГИСТРАНТА. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е периодично да следи за възникването на промени. Използването на РЕСУРСИТЕ на ДОМЕЙНА или която и да е част от тях след датата на извършване на промените ще се счита за приемане на актуализираните условия, които влизат в сила с публикуването им в рамките на ДОМЕЙНА.

VI. Допълнителни разпоредби

 1. В случай че някое от положенията в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се окаже недействително, това няма да влече след себе си недействителност или незначителност на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ в тяхна цялост. Недействителната клауза ще бъде заменена от съответните норми на закона или установената практика, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се освобождава от обвързаността си от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
 2. По всички неуредени от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 3. Всички спорове, отнасящи се до тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, които страните не са успели да решат чрез словесен диалог и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните органи в Република България.